Präisiwwerreechung TOUR du DUERF 2023

Präisiwwerreechung TOUR du DUERF 2023

De 29. Januar kruuten déi dräi Gewenner vum TOUR du DUERF 2023 – d’Gemengen Waldbëlleg, Grousbus-Wal an de Kanton Réiden – hier Plaquetten vun der Madame Minister Youriko Backes iwwrreecht, dëst an enger klenger sympathescher Feier am Oekosoph am Pafendall.

Bei däer Geleenheet war och gewuer ze ginn, dat d’Klima-Bündnis Lëtzebuerg a ProVelo fir dësen Hierscht eng ganz nei Veloskampagne plangen, mat Ënnerstetzung duerch de Mobilitéitsministère, eng Kampagne déi dann den TOUR du DUERF an den MVOS soll ersetzen.

Méi Informatiounen dozou gett et nach virum Summer, mer fréen eis elo schonn op dée neien Challenge.

Stay tuned !
Photo ©MMTP

Communiqué
Publié le mercredi 7 février 2024
Partager sur
Avec notre partenaire
Nos partenaires